منحصر به فرد بودن آن بعلت :

      I.تشخیص و تفکیک آب زیرزمینی مستقل از نوع شرایط زمین شناسی.

       II.عدم محدودیت توپوگرافی، زمین شناسی و فرکانس های مزاحم محلی.

      III.امکان انجام مطالعه و کنترل آن از راه دور.

       IV.امکان دریافت اطلاعات از ماهواره یا GPS  ، موبایل،خط تلفن ویا رابط های زمینی.

•  کوچک و قابل حمل بودن دستگاه در تمام شرایط مکانی و جغرافیائی

•  کاهش زمان انجام مطالعه و ارائه پاسخ صریح با ذکر مسائل فنی و علمی در بخش آب زیرزمینی.

•  کاهش هزینه مالی نسبت به سایر روشهای اکتشاف منابع آب زیرزمینی.

•  تعیین مسیر حرکت آب زیرزمینی ، حریم کمی و کیفی چشمه ها، مشخص نمودن مسیر آلاینده ها، تفکیک و تعیین میادین آب از منظر پتانسیل آن ( ضعیف، متوسط، قوی)، تعیین عمق سنگ کف به روش نقطه ای از طریق ردیاب آب زیرزمینی که نسبت به سایر روشهای معمول مطالعات آب زیرزمینی شامل روشهای ژئو فیزیکی، لرزه سنجی، مغناطیس سنجی و ... برتری اطلاعات همزمانی خواهد داشت.

• رسم منحنی قائم ضخامت اشباعی قبل از حفاری که در سایر روشها ،یا امکان پذیرنمی باشد و یا دارای هزینه بالائی است.

• تفکیک لایه آبدار و تعیین ضخامت اشباعی و مشخص نمودن عمق سنگ کف به صورت نقطه ای و صفحه ای با وسعت حدود چندین کیلو متر که در سایر روشهای معمول اشاره شده قابلیت بررسی و استخراج اطلاعات بندرت وجود خواهد داشت.

•  عدم استقرار کمپ مطالعاتی طولانی مدت جهت مطالعات ردیابی و بررسی منابع آب زیرزمینی .

•  تعیین محل سریع حفر چاه در سازند های آهکی ، آبرفتی، ساحلی و ترسیم پروفیل های قائم لایه های آبدار بطوریکه درسایر روشها به علت صرف هزینه زیاد و پایین بودن سرعت استخراج اطلاعات وعدم قابلیت خروج داده ها ی هم زمان سفره های آب زیرزمینی به صورت نقطه ای، استقرار کمپ مطالعاتی در منطقه از ضروریات است.

•  تعیین حد آب شور و شیرین در سفره های ساحلی بدون نیاز به حفر چاه مطالعاتی .

•  تعیین عمق لایه های  شور در سفره های آبرفتی بدون نیاز به حفر چاه مطالعاتی .

•  امکان تعیین شعاع حریم واقعی چاهها در مطالعات آزمایشات پمپاژدر فاصله 300 متری از محل حفرچاه بدون نیاز به چاه پیزومتری(افت- زمان و فاصله افت).

•  تعیین سطح آب زیزمینی در محل بدون نیاز به حفر چاه مشاهده ای و کنترل زمانی آن از فاصله چند کیلومتری.

•  همزمانی درارائه و استخراج اطلاعات از موضوعات مختلف آب زیرزمینی.

•  انجام مطالعات  صحرائی در حوزه های آبریز اعم از ارتفاعات و دشت و نقاط جغرافیایی صعب العبور که امکان استقرار سایر روشهاوجود ندارد.

•  انجام مطالعات صحرائی در مناطق دارای پستی و بلندی مختلف که برای سایر روشها یا امکان مطالعه وجود ندارد و یا دچار خطاهای زیادی خواهند شد.

•  امکان انجام مطالعه آبهای زیرزمینی در مساحت زیاد در مدت زمانی اندک نسبت به سایر روشهای اشاره شده.

•  پاسخگویی به شبهات کمی و کیفی و موارد خاص منطقه به صورت تعویض همزمان قطعات دستگاه در منطقه.

•  بررسی کیفیت آب زیرزمینی در جهات قائم و طولی بصورت همزمان.

• محاسن ردیابی آب زیرزمینی به شیوه نوین الکترومغناطیس (فرو سرخ  و نامرئی) نسبت به سایر روشهای علوم روز دنیا:

1- کوچک و قابل حمل بودن دستگاه در تمام شرایط مکانی ( وزن دستگاه kg2  است).

2- جلوگیری از هدررفت زمانی و ارائه پاسخ صریح با ذکر مسائل فنی و علمی در بخش آب زیرزمینی در مطالعات میدانی.

3-  جلوگیری از هدر رفت مالی نسبت به سایر روشهای اکتشاف منابع آب زیرزمینی.

4-  تعیین مسیر حرکت آب زیرزمینی و حریم کمی و کیفی چشمه ها، تفکیک و تعیین میادین آب از منظر پتانسیل آن ( ضعیف، متوسط، قوی) و تعیین عمق سنگ کف به روش نقطه ای از طریق ردیاب آب زیرزمینی که نسبت به سایر روشهای معمول مطالعات آب زیرزمینی شامل روشهای ژئو فیزیکی ، لرزه سنجی ، مغناطیس سنجی و ...... برتری اطلاعات همزمانی خواهد داشت.

5- استقرار سونداژ الکترومغناطیس جهت بررسی تعیین عمق آب زیرزمینی و مسیر تخلیه آب زیرزمینی، تفکیک لایه آبدار و ضخامت اشباعی و مشخص نمودن عمق سنگ کف به صورت نقطه ای، و شعاعی با وسعت حدود چندین کیلو متر که در سایر روشهای معمول اشاره شده قابلیت بررسی و استخراج اطلاعات در شعاع منطقه بندرت وجود خواهد داشت.

6- عدم استقرار کمپ مطالعاتی جهت اجرای پروژه های منابع آب زیرزمینی وتعیین محل حفر چاهها در سازند های آهکی ، آبرفتی، ساحلی و ترسیم پروفیل های قائم لایه های آبدار، بصورتی که با بکارگیری سایر روشها به علت صرف هزینه زیاد ، پایین بودن سرعت استخراج اطلاعات و عدم قابلیت خروج داده ها به صورت نقطه ای، استقرار کمپ مطالعاتی در منطقه از ضروریات است.

7- ضمانت اجرای پروژه منابع آب زیرزمینی به میزان 80-70 درصد.

8- ردیابی آب زیرزمینی به روش نوین الکترومغناطیس و برآورد احتمالی حجم آبخوان ، غنای آبی  و تخمین منطقی از پتانسیل آبی منطقه قبل از حفر چاهها و پروژه اجرائی و رسم منحنی های قائم ضخامت لایه آبدار.

9- تعیین محل بهترین نقاط حفر چاههای مشاهده ای و اکتشافی.

10- تعیین و تفکیک لایه  آبدار با ضخامت اشباعی متنوع قبل از انجام پروژه که در سایر روشهای اکتشاف آب زیرزمینی، عاری از چنین ویژگیهاست.

11- ردیاب آب زیرزمینی به شیوه جدید ارائه شده در شرایط بحرانی به ویژه فصول کم آبی و خشکسالی با صرف هزینه مالی و زمان کم نسبت به سایر روشهای اکتشافی منابع آب زیرزمینی.

12- همزمانی درارائه و استخراج اطلاعات از موضوعات مختلف آب زیرزمینی.

13- مطالعات صحرائی در حوزه های آبریز(ارتفاعات و دشت) و نقاط جغرافیایی صعب العبورکه امکان مطالعه توسط سایر روشها وجود ندارد.

14- انجام مطالعات صحرائی در مناطق دارای پستی و بلندی کم و زیاد ( مختلف) که برای سایر روشها یا امکان مطالعه وجود ندارد و یا دچار خطاهای زیادی خواهد شد.

15- عدم محدودیت در شرایط آب و هوایی و زمین شناسی مختلف.

16. امکان انجام مطالعه آبهای زیرزمینی در مساحت زیاد در مدت زمانی بسیار اندک نسبت به سایر روشهای اشاره شده.

17- پاسخگویی به شبهات و موارد خاص منطقه به صورت تعویض شرایط دستگاه در منطقه.

18- بررسی کیفی آب زیرزمینی در جهات قائم و طولی.

19- پیشنهاد عمق حفر چاه جهت استحصال آب زیرزمینی متناسب با نیاز آبی و نوع کشت و امکان یا عدم امکان پروژه.